WKOPI.PL Poniżej przedstawiamy kopię sfotografowanej strony internetowej http://fundacjagranma.pl/cms-39-zakupy_w_internecie.html przez WKOPI.PL. Kopia przedstawia stan strony na 2013-04-05 00:12:38 CEST z pominięciem treści ładowanych dynamicznie przy każdym wyświetleniu danej strony internetowej. Aktualnie strona może wyglądać zupełnie inaczej.

| START | Fotografia poniższej strony | Zrób zdjęcie strony internetowej | Szukaj | Zgłoś naruszenie zasad | Regulamin | Kontakt |
 Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.
 zakupy w internecie

Zakupy w internecie

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (głownie za pomocą internetu, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia lub  telefonu) podlegają osobnej regulacji prawnej. Są to tzw. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ.

Uwaga! W przypadku kiedy kupujemy towar lub usługę na aukcjach internetowych, to opisywane przepisy będą mieć zastosowanie tylko do aukcji z opcją KUP TERAZ! Pamiętajmy, że z jednej strony musi być konsument, czyli osoba fizyczna, która nabywa towar/usługę do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, a z drugiej przedsiębiorca. Jeżeli będzie to zwykła aukcja, polegająca na przebijaniu ceny, to zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego art.  701 - 705 dotyczące aukcji lub przetargu.

Ciekawie na tym tle prezentuje się Regulamin jednego z wiodących serwisów aukcyjnych w Polsce:

 

"W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (UWAGA! Jeżeli nie mamy podpisu elektronicznego, to ciężko nam będzie w razie ewentualnego sporu sądowego udowodnić,że faktycznie odstąpiliśmy od umowy - zwykły "mail" nie ma mocy dowodowej) lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko, jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku wystawienia Towaru na sprzedaż lub zakupu na Aukcji (wydaje się, że jeśli w ciągu 10 dni użytkownik konta dokona sprzedaży za pomocą opcji "Kup teraz!", to może jednak odstąpić od umowy na prowadzenie konta przez Świstak.pl, ale pomimo, że umowa świadczenia usługi będzie uważana za niezawartą, to jednak serwisowi będzie należeć się prowizja od skutecznej sprzedaży - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zmianami)".

pkt V Regulaminu z kolei zamydla nieco nasze uprawnienia:

  1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
  2. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.

Niezależnie bowiem od regulacji wewnętrznych, jakimi z pewnością są takie Regulaminy zawsze możemy posiłkować się przepisami Ustawy. A ona daje nam prawo do odstąpienia od umowy praktycznie zawsze poza pewnymi wyjątkami w ciagu 10 dni od zawarcia umowy – np. wskazanymi już licytacjami z podbijaniem ceny. Wskazany w regulaminie termin 7-o dniowy dotyczyc zatem bedzie takich licytacji.

 

W przypadku zakupów dokonywanych NA ODLEGŁOŚĆ:

- zamówiony towar powinniśmy dostać w terminie 30 dni od zawarcia umowy (chyba, że strony umówią się inaczej),

- kupujący może zrezygnować PISEMNIE, BEZ PODANIA PRZYCZYN z zakupu (nawet jeśli otrzymał towar i jest on w pełni sprawny!) w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (czyli od chwili kiedy towar znajdzie się w naszych rękach), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – w ciągu 10 dni od jej zawarcia,

Najbezpieczniej wysłać takie odstąpienie listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru!!! Uchroni nas to przed ewentualnymi niespodziankami dowodowymi. Z art. 6 kodeksu cywilnego wynika, że ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne (mówiąc prościej: ten kto coś twierdzi musi to udowodnić ). Odstąpienia dokonanego w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy, czy dokonanego za pomocą maila (nieliczni mają w Polsce „podpis elektroniczny”, który ma moc „normalnego” podpisu !) przedsiębiorca po prostu może się wyprzeć.

 

Jeśli przedsiębiorca nie poinformował nas na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, to można oddać towar w terminie 10 dni, ale liczonym od dnia uzyskania informacji o takiej możliwości. Nie może to jednak nastąpić później niż w czasie 3 miesięcy od odbioru towaru. Po tym terminie nasze odstąpienie będzie nieskuteczne.

- koszty zwrotu towaru ponosi kupujący!!! Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji kiedy przedsiębiorca ze swojej winy nie może wywiązać się z umowy  - wówczas zwrot rzeczy następuje na koszt takiego sprzedawcy.

- jeżeli na zakup rzeczy lub wykonanie usługi przedsiębiorca udzielił kredytu albo gdy zawarliśmy taką umowę razem z umową o kredyt na jej wykonanie, to odstąpienie od umowy głównej jest również skuteczne wobec umowy takiego kredytu (bardzo częsty przypadek – sprzedawcy na ogół przesyłają w pakiecie do podpisu 2 umowy: „swoją” na sprzedaż jakiejś rzeczy + kredytu/pożyczki np. w ŻAGLU).

 

Jak już wspomniano wcześniej odstąpienia takiego warto dokonać listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do sprzedawcy i jednocześnie do banku/firmy pożyczkowej. Nie mamy bowiem pewności, że wysyłając jedynie do sprzedawcy zawiadomi on instytucję, która nas sfinansowała…

 

W przypadku kiedy zawarliśmy umowę na odległość np. do domu przyszedł list z blankietem umowy na świadczenie usługi dostępu do internetu, komórki lub telewizji satelitarnej, to umowa zawarta na czas dłuższy niż rok przekształca się po upływie tego terminu na zawartą na czas nieoznaczony. Ma to o tyle znaczenie, że można umowę na czas nieoznaczony wypowiedzieć bez wskazania przyczyn z zachowaniem terminu miesięcznego (no chyba, że umówiliśmy się na krótszy termin wypowiedzenia).

 

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu na odstąpienie od umowy,

2)   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5)   świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6)   dostarczania prasy,

7)   usług w zakresie gier hazardowych.