WKOPI.PL Poniżej przedstawiamy kopię sfotografowanej strony internetowej http://sterownikspawarka.republika.pl/ przez WKOPI.PL. Kopia przedstawia stan strony na 2016-11-22 13:37:45 CET z pominięciem treści ładowanych dynamicznie przy każdym wyświetleniu danej strony internetowej. Aktualnie strona może wyglądać zupełnie inaczej.

| START | Fotografia poniższej strony | Zrób zdjęcie strony internetowej | Szukaj | Zgłoś naruszenie zasad | Regulamin | Kontakt |
 Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.
PROJEKTY STEROWNIK DO SPAWARKI TRANSFORMATOROWEJ

PROJEKTY

* Sterownik do spawarki *

 

REWELACYJNY ELEKTRONICZNY STEROWNIK DO SPAWARKI TRANSFORMATOROWEJ
UMO¯LIWIAJ¥CY P£YNN¥ REGULACJE MOCY, PR¥DU SPAWANIA BEZ POTRZEBY UZYWANIA BOCZNIKA
W SPAWARKACH ( RÊCZNEGO NA KORBKÊ ),
KTÓRY WIADOMO ¯E WA¯Y DOSYÆ SPORO I MÊCZ¥CE JEST CI¥G£E KRÊCENIE T¥ KORB¥.
STEROWNIK MO¯E PRACOWAC ZE SPAWARKAMI TRANSFORMATOROWYMI 220 V JAK RÓWNIE¯ 380 V
( NAPIÊCIE POBIERANE Z DWU FAZ )
ELEMENTEM WYKONAWCZYM JEST TRIAK O MOCY 40 AMPER NA RADIATORZE
( moc TRIAKA - 8 KVA ) PRZECIÊTNA SPAWERKA POBIERA PRZY SPAWANIU OK 20 AMPER .
NIEKTÓRZY ZASTANAWIAJ¥ SIÊ ¯E TO URZ¥DZENIE MIEŒCI SIÊ W STOSUNKOWO NIEWIELKIM PUDE£KU 110 X 100 X 35 mm
ALE REGULACJA MOCY JEST ZREALIZOWANA PO STRONIE PIERWOTNEJ
GDZIE WYSTÊPUJ¥ KILKA RAZY NI¯SZE PR¥DY NI¯ PO STRONIE WTÓRNEJ
TRIAK NA MA£YM RADIATORKU NAGRZEWA SIÊ PRZY SPAWANIU DO OK 50 STOPNI CELCIJUSZA
(PÓ£PRZEWODNIKI TAKIE JAK TEN TRIAK MOG¥ PRACOWAÆ DO 100 STOPNI BEZ PROBLEMU )
STEROWNIK POSIADA WY£¥CZNIK ODCINAJ¥CY STEROWANIE TRIAKIEM WIÊC CO ZA TYM IDZIE WY£¥CZA CA£¥ NASZ¥ SPAWARKE .
O ZA£¥CZENIU SPAWARKI SYGNALIZUJE DIODA LED.
REGULUJ¥C POTENCJOMETREM ZWIÊKSZAMY MOC
SPAWARKI CO TE¯ S£YSZYMY PO PRACY TRANSFORMATORA ( PRACUJE CORAZ G£OŒNIEJ )
A PRZY SKRAJNYM PO£O¯ENIU W LEW¥ STRONE MOC JEST NIEWIELKA I TRANSFORMATORA PRAWIE WOGÓLE NIE S£YCHAÆ.
JA ZASTOSOWA£EM GO W SWOJEJ SPAWARCE KTÓRA NIE MIA£A BOCZNIKA - TRANSFORMATOR NAWIJANY
ŒWIETNIE SIE TERAZ REGULUJE MOC MO¯NA NAWET CIENKIMI ELEKTRODAMI SPAWAÆ DROBIAZGI .
PO DO£O¯ENIU DODATKOWYCH DIÓD PROSTOWNICZYCH DU¯EJ MOCY NA WYJŒCIU TRANSFORMATORA
SPAWA SIÊ REWELACYJIE STA£YM PR¥DEM

Uwaga !!!

JEELI POSIADAMY 2 UZWOJENIA NA TRANSFORMATORZE 220 V i 380 V
TO JEZELI PODCZYMY STEROWNIK DO UZWOJENIA 220 V TO WTEDY DO STEROWNIKA
DOPROWADZAMY NAPICIE 220 V a NIE 380 !!!
NATOMIAST JEELI PODCZYLIMY STEROWNIK
DO UZWOJENIA 380 V TO PODCZAMY STEROWNIK DO SIECI 380 V TO CHYBA LOGICZNE.

Wa¿ne !

NAJLEPIEJ NA POCZ¥TKU POD£¥CZYÆ TRANSFORMATOR SPAWARKI BEZ STEROWNIKA
DO SIECI I SPRAWDZIÆ CZY TRAFO NORMALNIE PRACUJE NIE WYBIJA BEZPIECZNIKÓW
I CZY SIÊ NADMIERNIE NIE GRZEJE - POTEM MO¯NA POD£¥CZYÆ STEROWNIK
CZERWONE KABELKI DO SIECI 230/380 Volt A NIEBIESKIE DO UZWOJENIA
PIERWOTNEGO W TRAFIE ( tego co ma najwiêksz¹ opornoœæ omow¹)

 

 

Mo¿esz sobie taki sterownik sami wykonaæ maj¹c troche pojêcia o elektronice

Poni¿ej zamieszczam rysunek p³ytki z elementami

P³ytka od strony elementów wygl¹da tak :

Czerwona linia to radiator z blachy miedzianej o wysokosci 3 cm i grubosci 1 mm

Sterownik nadaje siê równie¿ do sterowania uzwojeniem pierwotnym wszelkiego rodzaju transformatorów , prostowników
np. do ³adowaniia ma³ej i do¿ej mocy , oraz prostowników rozruchowych itp...
Sterownik prawie mieœci siê swoimi gabarytami w d³oni.


 

 


 

 

Górna pokrywa z aluminium tworzy radiator

 


Poni¿ej plztka sterownika w nowej wersji
zaprojektowana programem Eagle

Poni¿ej stary projekt tego samego uk³adu regulatora na wiêkszej p³ytce
zamieszczam dla porównania

 

Kilka fotek z Testów na 200 Watowej ¿arówce

Obserwuj¹c ¿arówkê widzimy jak sterownik p³ynnie reguluje moc¹ na wyjœciu

 

 

 

Poni¿ej fotki przebiegów na oscyloskopie tego sterownika

FUL MOCY

1/2 MOCY

MIN MOCY

dzia³a rewelacyjnie,
za³o¿y³em go do swojej spawarki i jestem zadowolony ,
nie wybija bezpieczników i ³adnie pracuje impulsowo,
nie buczy gdy¿ zdemontowa³em bocznik i spawarka jest l¿ejsza !

Dokumentacja schemat p³ytki itp znajdziecie TU


Je¿eli powy¿szy uk³ad wydaje wam siê za bardzo skomplikowany,
to mo¿na jeszcze zrobiæ prostszy na podobnym scalaczku U208,
Triak najlepiej wysokoamperowy BTA41/600 (40A) - dla pr¹du w uzwojeniu pierwotnym
czyli ok. 8 KV trafo powinien poci¹gn¹æ przy dobrym ch³odzeniu )):

Poni¿szy schemat jest dostêpny w sieci na stronie Mirleja
wykona³em go z ciekawoœci i powiem wam ¿e fajnie chodzi .

Te¿ ³adnie reguluje moc od zera do pe³nej sinusoidy,
nadaje siê jako regulatory mocy do ¿arówek, grza³ek silników szczotkowych
w wiertarkach, odkurzaczach itp...

Poni¿ej foteczki z oscyloskopu i ¿arówki jako obci¹¿enie uk³adu

minimum mocy

zaczyna tworzyæ siê sinusoida

i tu ju¿ ful mocy

(przepraszam za kurz na oscyloskopie ale nie lubiê czêsto sprz¹taæ :))

 


SERDECZNIE POZDRAWIAM

Mi³ej zabawy w sk³adaniu regulatorów mocy

 

mój mail : jony1230@neostrada.plLink do mojego projektu
SUPER Odstraszacza na
kuny, myszy, gryzonie:

http://kunymyszy.republika.pl/